Kostenmanagement

Kostenmanagement voor de bouw is een systematische aanpak voor het plannen en beheersen van middelen, kosten, winstgevendheid en risico gedurende de levenscyclus van een bouwproject.

Bouwcredits focust zich vooral op de budgettering, inkoop en kostenbeheersing van het bouwproject, om er voor te zorgen dat het eindresultaat voldoet aan de gebruikerseisen voor een redelijke prijs. Hiervoor werken wij met een eenduidig referentiekader voor het meten, voorspellen en rapporteren van de projectkosten.

De basis van ons advies is een objectieve en betrouwbare begroting of kostenrapportage. Deze expertise vullen wij aan met een oplossingsgerichte houding om projectdoelstellingen te realiseren.

‘Het doel van kostenmanagement is het voorspelbaar maken van het eindresultaat!’

Bijvoorbeeld: een vastgoedontwikkelaar bouwt, onderhoud, renoveert en sloopt een kantoorgebouw gedurende zijn levenscyclus – tijdens iedere fase van de levenscyclus worden aanzienlijke investeringen gedaan in het gebouw. Om deze investeringen te beheersen, bewaakt de ontwikkelaar de exploitatiekosten en de winstgevendheid, evalueert alternatieve investeringen en initieert, plant en beheerst verbeterprojecten. Al deze activiteiten vallen binnen het werkveld van kostenmanagement.

De essentie

Kosten spelen gedurende het hele bouwproces een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen. In de eerste fasen is de invloed op het eindresultaat het grootst. Hoe verder het proces vordert, hoe moeilijker het is zaken bij te stellen. Dit betekent dat een effectieve actie in een zo vroeg mogelijk stadium genomen moet worden om onnodige kosten te voorkomen en een zo optimaal mogelijk bouwplan te realiseren.Wij begrijpen dat het afwegen van alle aspecten een ingewikkelde zaak is. Daarom is het goed om onze kostenadviseur er al in een vroeg stadium bij te betrekken.

Nauwkeurigheid

De planvorming verloopt doorgaans van grof naar fijn. Naarmate het proces vordert komt er steeds meer gedetailleerde informatie beschikbaar. Begrotingen worden nauwkeuriger als daadwerkelijke ontwikkelingen en ontwerpvorderingen de onzekerheden en aannames in de eerste begrotingen beginnen te vervangen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als risico’s optreden of worden vermeden. Met een modellering van het proces wordt aangegeven wat de algemene gang van zaken is. In aanvulling, mag een smalle bandbreedte voor onnauwkeurigheid en onzekerheden als onrealistisch worden gezien, omdat begrotingen vaker worden overschreden dan onderschreden.