Oplossingen

Bouwcredits maakt voor u gedurende het bouwproces op pragmatische wijze de kosten transparant en inzichtelijk. Hiervoor bieden wij u de volgende oplossingen voor het kostenmanagement van uw bouwproject:

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Scoping & budgetteren
  3. Kostenbeheersing ontwerp
  4. Waardeanalyse
  5. Inkoopadvies
  6. Kostenbewaking
  7. Kostenanalyse & feedback
  8. Due diligence

Tevens kan onze kostenadviseur op basis van een freelance-overeenkomst voor u werken als u tijdelijk over extra kennis of capaciteit wilt beschikken.

1. Haalbaarheidsonderzoek

U hebt een bouwambitie. Uw wilt bijvoorbeeld de kwaliteit van u huisvesting verbeteren of u hebt plannen voor het uitbreiden van de capaciteit. Om tot een verantwoorde investeringsbeslissing te komen zoekt u antwoord op de vraag: Wat is de beste aanpak?

Wat de aanleiding voor uw bouwproject ook is, de haalbaarheid dient eerst te worden vastgesteld alvorens met het project kan worden gestart. Dit vindt plaats in een haalbaarheidsstudie. Belangrijke vragen die beantwoord dienen te worden zijn: Is mijn bouwambitie betaalbaar? En daaraan gekoppeld: wat is de kwaliteit die ik mag verwachten? Tot slot, kan het project in de gegeven tijd worden gerealiseerd?

Doel

Onderzoeken hoe uw bouwambitie het beste gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget. Een belangrijk nevendoel is het inzichtelijk maken van uw wensen en eisen.

Werkwijze en mogelijkheden

Een haalbaarheidsonderzoek vereist doorgaans een team met expertise op diverse gebieden. De haalbaarheid van een voorgenomen project wordt immers bepaald door het samenspel van een aantal uiteenlopende factoren. Al deze aspecten dienen integraal te worden onderzocht om tot een gefundeerde visie op de mogelijkheden voor planrealisatie te komen.

Bouwcredits richt zich in het haalbaarheidsonderzoek primair op de berekening van de investerings- en exploitatiekosten en het in beeld brengen van de scope en bijbehorende risico’s. Als extra service kan Bouwcredits voor u een verkennende planning opstellen en indien nodig de mogelijkheden onderzoeken voor een kortere bouwtijd.

Voor het berekenen van de bouwkosten maken wij in eerste instantie gebruik van referentieprojecten om beter inzicht te krijgen in uw verwachtingen en om een idee te krijgen of uw budget toereikend is. Uiteindelijk zal afstemming tussen wensen en budget door middel van een betrouwbaar kostenmodel toegespitst op uw specifieke situatie leiden tot een overzicht van haalbare oplossingen.

Resultaat

Bouwcredits presenteert een analyse van kosten en indien gewenst bouwtijd. Op deze manier worden de gevolgen van het programma van eisen en wensen in beeld gebracht. Hierdoor kunt u zich goed geïnformeerd afvragen: ‘Is dit wat we willen en kunnen we het betalen?’

De berekeningen zijn over het algemeen bijlagen van de rapportage. Onze rapportage bevat een managementsamenvatting waarin de keuze voor de meest geschikte oplossing wordt gemotiveerd en benadrukt de randvoorwaarden waaraan het project dient te voldoen om haalbaar te blijven. Waar mogelijk gaan wij een stap verder met het geven van een doorkijk naar planoptimalisatie. waardeanalyse lees meer

Hebt u ook behoefte aan een haalbaarheidsonderzoek om de mogelijkheden voor realisatie van uw bouwambitie in beeld te brengen? Neem dan contact op met onze adviseur voor het maken van een afspraak. Download het productblad hier.

Selectie van projecten

2. Scoping & budgetteren

Selectie van projecten

3. Kostenbeheersing ontwerp

U wilt vaststellen dat het ontwikkelde plan binnen het budget gerealiseerd kan worden en dat het voldoet aan het programma van eisen. U wilt prijsbewust keuzes kunnen maken en onnodige kosten voorkomen.

Met de activiteit kostenbeheersing bieden wij u doormiddel van een realistische begroting gedetailleerde kosteninformatie die u nodig hebt om het bouwproces te kunnen controleren en plannen.

Doel

Het hoofddoel van kostenbeheersing is het toetsen of het ontwerp binnen het budget te realiseren is en voldoet aan het programma van eisen. Nevendoelen zijn het inzichtelijk maken van de kosten en het adviseren over de meest geschikte manier van handelen op basis van kostenefficiëntie.

Werkwijze en mogelijkheden

Onze kostenbegeleiding bij de ontwikkeling van een bouwproject is er op gericht zowel de opdrachtgever als het projectteam inzicht te geven in het kostenverloop en te toetsen of het geld doelmatig wordt besteed. Hiervoor wordt in principe in iedere fase van het bouwproces een begroting gemaakt. Desgewenst bevat de rapportage verder een analyse van de grootste onzekerheden en aanbevelingen om de nauwkeurigheid van de prognose te vergroten.

Naast het ontwerp zijn er bij ieder project ook een aantal andere facetten te benoemen die essentieel zijn om het effectief budget te kunnen beheersen. De kostenconsequenties van de scope, inkoopstrategie, planning en het risicodossier dienen eveneens inzichtelijk gemaakt te worden om gericht het bouwproces te kunnen beïnvloeden.

Resultaat

Afhankelijk van onze rol, ontvangt u minimaal 1x per fase een begroting waarin het actuele ontwerp vertaalt is in kosten. De begroting wordt toegelicht in een to-the-point rapportage met daarin een overzicht van de belangrijkste karakteristieken, de uitgangspunten en een vergelijking met het budget.

De begroting dient als referentiekader aan de hand waarvan beslissingen kunnen worden genomen en waarmee de voortgang van het project getoetst kan worden.

Indien de uitkomst van de begroting daar aanleiding tot geeft kunnen wij u ook adviseren over geschikte alternatieve oplossingen om het plan weer binnen budget te brengen of onderzoek doen naar optimale realisatie van het programma van eisen. Waardeanalyse lees meer

Kostenmanagement is een proces dat systematisch en vakkundig moet worden uitgevoerd, wil het tot een succesvol einde van het bouwproject leiden. Hebt u ook behoefte aan kostenbeheersing van uw bouwproject? Neem contact op met onze adviseur voor het maken van een afspraak.

Selectie van projecten

4. Waardeanalyse

Selectie van projecten

5. Inkoopadvies

Selectie van projecten

6. Kostenbewaking

7. Kostenanalyse & feedback

U wilt graag lering trekken uit door u gerealiseerde bouwprojecten om uw organisatie te verbeteren, maar u wordt geconfronteerd met te weinig tijd en capaciteit.

Of u hebt behoefte aan specifieke kostenkennis, maar kennisontwikkeling wordt niet als kerntaak gezien binnen uw organisatie, de nadruk ligt vooral op projectwerkzaamheden.

Met behulp van kostenanalyse & feedback kan Bouwcredits voor u het bouwproces evalueren van gerealiseerde projecten. Kosteninformatie en eventuele verbeterpunten worden als referentieproject gemakkelijk toegankelijk gemaakt binnen uw organisatie. Deze eigen cases ontsluiten voor u waardevolle en specifieke kennis voor advisering bij toekomstige projecten.

Doel

Ontwikkelen, onderhouden en verspreiden van specialistische kostenkennis binnen uw organisatie.

Werkwijze en mogelijkheden

Er zijn drie momenten waarop wij voor u een kostenanalyse kunnen maken. Kostenanalyses worden gemaakt op basis van open aannemersbegrotingen (marktgegevens) verkregen bij aanbestedingen gevolgd door het bijhouden van het kostenverloop tijdens de uitvoering. Immers, wanneer er niet wordt teruggekoppeld over het werkelijke kostenverloop, kunnen deze gegevens niet worden gebruikt bij volgende projecten. Ten slotte kan na ingebruikname van het bouwwerk worden onderzocht of de berekende exploitatiekosten kloppen en wat de oorzaken zijn van mogelijke afwijkingen.

Wanneer de kostenanalyse gereed is kan deze met het gehele projectteam worden gedeeld waarbij eventueel ook stil kan worden gestaan bij verbeterpunten in het proces. De laatste bevindingen kunnen aanvullend worden gedocumenteerd alvorens de analyse verder wordt verspreid in uw organisatie.

Als gevolg van prijswijzigingen is kosteninformatie voor een beperkte periode (her)bruikbaar zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid van het kostenmodel. Als extra service kan Bouwcredits daarom periodiek de kosteninformatie voor u actualiseren.

Resultaat

De complete analyse wordt samengevat in een duidelijke rapportage met daarin een omschrijving van het project, een uiteenzetting van kengetallen en kosteninformatie gestructureerd volgens een standaard systematiek. Duidelijke grafieken en tabellen zorgen ervoor dat u snel de informatie vindt die u zoekt.

Gemakkelijke toegang tot referentieprojecten biedt u organisatie een aantal belangrijke voordelen:

  • Beschikking over relevante kosteninformatie leidt tot een efficiënter verloop van het proces en een nauwkeuriger advies
  • Referentieprojecten zijn effectieve hulpmiddelen bij het doen van haalbaarheidsonderzoek en het budgetteren van een project op basis van het programma van eisen.

Informeer naar onze voordelige tarieven voor het uitvoeren van kostenanalyses en het verspreiden van deze specialistische kostenkennis binnen uw organisatie.

Selectie van projecten

8. Due diligence

Bent u er niet zeker van dat de kostenberekening van uw projectteam alle informatie en risico’s van de planvorming juist in beeld brengt? U zoekt meer zekerheid dat uw bouwproject binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd en wilt daarmee voorkomen dat u in een later stadium wordt geconfronteerd met kostenoverschrijdingen.

Of hebt u twijfels over de marktconformiteit van de prijsaanbieding van de uitvoerende partij?

In deze situaties is het laten uitvoeren van een ‘onafhankelijke beoordeling’ een geschikte actie om te komen tot een afgewogen investeringsbeslissing.

Doel

Het geven van een onafhankelijk en professioneel oordeel over kostenberekeningen van bouwprojecten.

Werkwijze en mogelijkheden 

Bouwcredits vormt een onafhankelijk oordeel over de beschikbare gegevens. De documentatie wordt hierbij getoetst op de criteria: volledigheid, aannemelijkheid en betrouwbaarheid.

De precieze aanpak van een due diligence onderzoek varieert per situatie en is maatwerk. De diepgang is onder andere afhankelijk van het uitwerkingsniveau van het plan en de complexiteit van de situatie.

Om tot een integraal beeld te komen kan het zijn dat aanvullend onderzoek nodig is of dat bijvoorbeeld een complete tegenbegroting opgesteld moet worden. De kans op kostenoverschrijdingen kan eventueel bepaald worden met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse (Monte Carlo simulatie > lees meer)

Resultaat

Het due diligence onderzoek biedt u een onafhankelijk en professioneel oordeel over de bouwkosten van uw project.

De complete analyse wordt samengevat in een duidelijke rapportage. Onze conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het kostenniveau en risicobeheersing zijn er op gericht om zowel de opdrachtgever als het projectteam te ondersteunen bij hun besluitvorming en verdere uitwerking van het plan.

Indien de uitkomst van de onafhankelijke beoordeling daar aanleiding tot geeft, kunnen wij u ook begeleiden in het onderhandelingstraject met de uitvoerende partij.

Hebt u ook behoefte aan een due diligence onderzoek van uw bouwproject? Neem dan contact op met onze adviseur voor het maken van een afspraak.

Selectie van projecten